arend ripping  

BLOG ZORGBOERDERIJEN door Arend Ripping

     
   

Keurmerken 20 december 2013

     

HOME

KEURMERKEN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn drie mogelijke keurmerken voor zorgboerderijen op de markt. Deze blog beschrijft de keurmerken kort en geeft de gemiddelde kosten per jaar zodat ieder zelf een afweging kan maken wat het meest gunstig is voor zijn of haar zorgboerderij.

Kwaliteit laat je zien    

Het landelijke kwaliteitssysteem Federatie Landbouw & Zorg (FLZ) komt voort uit het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen dat in 2002 is ontwikkeld. Het keurmerk heeft het slogan: ‘Kwaliteit laat je zien’. Het keurmerk is in 2010 overgedragen aan FLZ.
Dit kwaliteitssysteem geeft de cliënt zekerheid dat de zorgboerderij: een veilige plek is; kundige begeleiding heeft; een plek is met heldere afspraken; de persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt; een toegankelijke plek is (Federatie Landbouw en Zorg, 2013).
Om dit keurmerk te behalen dienen zorgboerderijen aangesloten te zijn bij één van de regionale samenwerkingsverbanden van FLZ. Vervolgens krijgt de zorgboerderij een werkmap ‘Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen’. Aan de hand van deze werkmap werkt de boer aan het beschrijven van hoe hij voldoet aan de kwaliteit. Verder stuurt de boer elk jaar een verslag van hoe er wordt gewerkt aan de kwaliteit en aan voornemens.
Kosten van dit keurmerk bedragen €275,-* voor de aanvraag van de registratie en €100,- voor de verlenging. Na een jaar gewerkt te hebben met het kwaliteitssysteem wordt een controle uitgevoerd door een onafhankelijke partij, dit kost €625,-. Bij positief resultaat wordt het keurmerk verleend, dit keurmerk is vervolgens drie jaar geldig (Federatie Landbouw en Zorg, 2013). De jaarlijkse kosten voor het keurmerk komen gemiddeld neer op €400,-. De lidmaatschapskosten komen hier nog overheen wat het totaal op gemiddeld circa  €700,- per jaar brengt.
Circa 700 zorgboerderijen in Nederland zijn in het bezit, of zijn bezig met het verkrijgen, van het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen’. In Groningen zijn dat er 32.

* Voor alle bedragen geldt: uit 2012, excl. BTW
 

zorgboerderij elzenhiem  kwaliteit laat je zien

 
gemiddeld per jaar: €700,-


HKZ voor zorgboerderijen

   

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is in 1994 opgericht. Het doel van HKZ is samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg. Op deze manier kunnen verschillende zorgorganisaties eenvoudiger en eerlijker met elkaar worden vergeleken. Er is door HKZ een Opstapcertificatieschema ontwikkeld voor zorgboerderijen geïnspireerd op het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen om op deze manier het kwaliteitsdenken in de sector te bevorderen. In 2008 is het schema vastgesteld. Een organisatie moet normaal na drie jaar tijd (hercertificatie) op fase 3 worden gecertificeerd. Bij zorgboerderijen is fase 1 genoeg.
De kosten voor HKZ-certificatie voor zorgboerderijen wordt voor een groot deel bepaald door audit* die circa €1200,- per dag kosten. Twee dagen staan voor een organisatie met 1-10 medewerkers, verspreid over drie jaar (1, ½ , ½ ). Daarnaast bedraagt de jaarlijkse afdracht circa €300,- in 2013. De totale kosten voor HKZ-certificatie liggen rond de €2700,- voor het eerste jaar. Het certificaat is drie jaar geldig. TüV Nederland QA is de enige certificerende instantie die geaccrediteerd is om zorgboerderijen te certificeren  (www.hkz.nl).

 

zorgboerderij elzenhiem hkz

 
gemiddeld per jaar: €1.100,-
*Onder audits wordt verstaan het bezoek van één of meer kwaliteitsbeoordelaars aan het bedrijf.    


ISO 9001: 2008

   

ISO 9001 is een aantal normen aan de hand waarvan organisaties hun primaire proces kunnen beschrijven. Het principe hierachter luidt: ‘Zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien dat je doet wat je zegt’. ISO 9001 is zeer breed van opzet en richt zich niet op specifieke sectoren. Het biedt echter algemene normen waaraan bedrijven, die het certificaat willen dragen, moeten voldoen. De toespitsing van deze ISO-norm op de zorg heet: EN 15225. Dit is een internationaal erkende norm wat afstemming en samenwerking makkelijker maakt (Schepers, 2012). Deze ISO-norm gaat vergeleken met de twee andere keurmerken meer in op risicomanagement. Zorgboerderijen zouden de risico’s op het werk beter vast moeten leggen.

De kosten van een ISO 9001-certificatie beginnen rond de €2.300,-. Dit zou gelden voor zorgboerderijen. De jaarlijkse kosten bedragen circa €500,-. Het certificaat is drie jaar geldig.
 
gemiddeld per jaar: €1.300,-
     

CONCLUSIE

De ISO 9001:2008 norm (voor de zorg EN 15225) is het meest algemene en internationale geaccepteerde keurmerk van de drie. Ze schrijft weinig voor en geeft voornamelijk richtlijnen. De interpretatie dient binnen de organisatie gedaan te worden. Verder ligt er een nadruk op het risicomanagement. Het ISO 9001-certificaat is het duurste van de drie. Het HKZ-keurmerk wordt breed gedragen in de zorg en is een specifieke uitwerking van de ISO-normen. Er is een speciaal schema ontworpen voor zorgboerderijen. HKZ geeft minder ruimte voor eigen interpretatie en is meer voorschrijvend. Het kwaliteitswaarborg is het meest specifieke van de drie en alleen geschikt voor zorgboerderijen (aangesloten bij FLZ). Vergelijkingen met andere zorginstellingen op basis van het keurmerk is niet mogelijk in tegenstelling tot het HKZ-keurmerk. Het kwaliteitswaarborg is aanmerkelijk goedkoper dan de andere twee keurmerken.

 

     

OVERIG