arend ripping  

BLOG ZORGBOERDERIJEN door Arend Ripping

     
   

Onderzoek Zorgboerderijen 20 juni 2014

     

HOME

Onderzoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cover onderzoek Ripping&Ripping

 

Voor de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hebben wij, Joanne en Arend Ripping, als broer en zus, onderzoek gedaan voor MEE Groningen naar zorgboerderijen in de provincie Groningen. De vraag hoe zorgboerderijen zich voorbereiden op de veranderingen in de zorg (Wmo, 2015) stond centraal.

Het onderzoek is interessant voor gemeenten, organisaties en zorgboerderijen.

Hieronder vindt u een samenvatting van het onderzoek. Via deze link kunt u het gehele rapport lezen en downloaden.

Samenvatting Onderzoek

Context: Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MEE Groningen met het doel dat zij een inschatting kan maken of en hoe sterk de sociale kaart gaat veranderen vanaf 2015 wat betreft zorgboerderijen in de provincie Groningen, zodat zij zo goed mogelijk kan anticiperen op mogelijke veranderingen om de cliënt te kunnen blijven voorzien van passende zorg.

Onderwerp en aanleiding: Met de invoering van de nieuwe Wmo per januari 2015 en de daarmee gepaard gaande decentralisatie zullen veranderingen optreden in het zorglandschap: gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden als budgethouder voor zorgbehoevenden op de vlakken ondersteuning en begeleiding. Zorgaanbieders, waaronder ook zorgboerderijen, zullen zich daarom naar gemeenten moeten gaan profileren om cliënten geplaatst te krijgen.

Onderzoeksvraag: Wat voor maatregelen treffen zorgboerderijen in de provincie Groningen op weg naar de geplande veranderingen in de zorg (januari 2015) en is er behoefte aan ondersteuning bij het treffen van maatregelen? Bij de deelvragen is onderscheid gemaakt tussen BEZINN* en niet-BEZINN zorgboerderijen omdat de onderzoekers verschillen vermoedden tussen beide groepen.

Methode: Om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen is een enquête opgesteld die onder alle, bij de onderzoekers bekende, zorgboerderijen in de provincie Groningen is verspreid. Er zijn zestig zorgboerderijen benaderd. Tweeëndertig hebben gereageerd, waarvan vierentwintig BEZINN en acht niet-BEZINN zorgboerderijen. De lijst van mogelijke  maatregelen die zorgboerderijen kunnen treffen is verkregen uit het literatuuronderzoek. De relevantie van de lijst van maatregelen is bevestigd door de resultaten uit interviews met Wmo-beleidsmedewerkers en van organisaties voor zorgboerderijen. Tot slot zijn er twee interviews afgenomen bij zorgboerderijen om de kwantitatieve gegevens van de enquête van meer diepgang te voorzien.

Resultaten: Van het totaal aantal BEZINN zorgboerderijen in de provincie Groningen (35) heeft 69% de enquête ingevuld, voor niet-BEZINN (25) lag dit percentage op 32%. De onderzochte groep zorgboerderijen was zeer divers qua de doelgroep, het aantal medewerkers en het aantal cliënten en haalde in 57% van de gevallen 80-100% van de inkomsten uit zorgactiviteiten, wat het belang aangeeft van de zorgactiviteiten voor het voortbestaan van het bedrijf. Een groot deel (41%) van de onderzochte groep zorgboerderijen gaf aan de zorgactiviteiten uit te willen breiden. Gemiddeld werd 65% van de vragen naar het treffen van specifieke maatregelen met ‘Ja’ beantwoord. Er bleken in de resultaten geen significante verschillen te bestaan tussen BEZINN en niet-BEZINN zorgboerderijen.

Conclusie: De onderzochte groep zorgboerderijen treft maatregelen of is bezig deze te treffen om hun bestaansgrond te verstevigen. Qua ondersteuningsbehoefte heeft ze vooral baat bij begeleiding in het contact leggen met gemeenten en het vergroten van de naamsbekendheid.

Aanbevelingen: MEE Groningen zou bij gemeenten het belang kunnen benadrukken van kleinschalige zorgondernemingen zoals  zorgboerderijen. MEE Groningen kan met haar expertise op het vlak van samenwerking met gemeenten trainingen/workshops organiseren voor individuele zorgboerderijen dan wel organisaties. Om de bruikbaarheid van het onderzoek te vergroten zou een kaart moeten worden gemaakt met gegevens van alle zorgboerderijen in de provincie Groningen. In een landelijke onderzoek kan worden onderzocht hoe zorgboerderijen omgaan met veranderingen en professionalisering.

*Boer En Zorg in Noord Nederland – Vereniging en stichting voor zorgboerderijen

     

OVERIG